skip to Main Content

เลขาธิการ มมส. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทของสื่อสาธารณะ

14/02/59 ทนายฮาฟนี หยงสตาร์เลขาธิการมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติให้สัมภาษณ์กับคุณอรุโณทัย วรรณถาวร นักศึกษาปริญญาโท วิชาการสื่อสารศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องงานวิจัย บทบาทของสื่อสาธารณะในการทำหน้าที่เพื่อคนชายขอบตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551
ประเด็นหัวข้อบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถานะทางสิทธิมนุษยชนและความเป็นคนชายขอบของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา
‪#‎ขุนคมคำ‬

Back To Top