185 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม, Thailand 10240 [email protected]

รู้จักมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

www.muslim4peace.net

“ปกป้อง-เรียกร้องสิทธิ ต่อต้านผู้อธรรมต่ออิสลาม สร้างความเข้มแข็งด้านหลักการศาสนา สร้างสมานฉันท์ในสังคมมุสลิม และนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงต่อสังคม” 

การบริหารงานต่างๆ ของกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ ประกอบไปด้วย :
  • ฝ่ายวิชาการ : ทำหน้าที่ในการดูแล และให้คำปรึกษาการทำงานของฝ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลาม
  • ฝ่ายกฎหมาย : ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ พี่น้องมุสลิมที่ยากจนขัดสน ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย
  • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ทำหน้าที่ในการต่อต่อประสารองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงต่อสังคม
  • ฝ่ายการเงิน : ทำหน้าที่ดูแลการจัดหาเงินงบประมาณเข้ามาใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มฯ ทั้งในด้านของการรับบริจาค ซะกาต และการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมของกลุ่มฯ
  • ฝ่ายเหรัญญิก : ทำหน้าที่จดบันทึก สอดส่อง ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินงบประมาณของกลุ่มฯ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มฯ
  • ฝ่ายสงเคราะห์ : ทำหน้าที่ดูแลให้ความช่วยเหลือ คนป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ เด็กกำพร้า คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่างๆ และผู้ประสบอัคคีภัย
  • ฝ่ายธุรการ : ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริหารงานของกลุ่มฯ รวมถึงการจัดทำทะเบียนสมาชิกของกลุ่มฯ

นโยบายกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ :


“กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ ต้องการสร้างมิติใหม่ในการเรียกร้องสิทธิของพี่น้องมุสลิม โดยให้พี่น้องมุสลิมได้ดำรงชีวิต กับหลักการของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด โดยอาศัย กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิความเป็นมุสลิมในราชอาณาจักรไทย อันที่จะก่อความยุติธรรม นำไปสู่ความสมานฉัน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม”ประวัติความเป็นมาของกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ :

กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติจัดตั้งขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่กองกำลังสหรัฐ อเมริกา ใช้กำลังทหารบุกถล่มแผ่นดินของชาวอัฟกานิสถานเมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2544 จึงมีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งที่นำโดยนักวิชาการศาสนา ไปร่วมปรึกษาหารือร่วมกันถึงกรณีที่พี่น้องมุสลิมในอัฟกานิสถานถูกกระทำ และได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติขึ้น เพื่อดำเนินการให้ความรู้และเคลื่อนไหวในทางสังคม และปัจจุบันได้รับความสนใจจากพี่น้องตอบรับอุดมการณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติแล้วนับพันคน

ผลงานของกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ :

กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเรื่อยมา อาทิเช่น การจัดให้มีการประท้วงต่อชาติมหาอำนาจต่างๆ ที่ก่อความเสียหาย ก่อสงคราม หรือประกาศตนต่อต้านศาสนาอิสลาม เช่น การประท้วงสหรัฐอเมริกา และอังกฤษที่นำกำลังบุกรุกรานแผ่นดินของชาวอัฟกานิสถาน และชาวอิรัก การประท้วงอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมสงครามหลายครั้งต่อชาวปาเลสไตน์ และการประท้วงประเทศเดนมาร์ก ที่นำภาพการ์ตูนลบหลู่ดูหมิ่นท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัมออกมาตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลก การจัดกิจกรรมวันญิฮาดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการให้ข่าวสารที่เป็นจริงกับพี่น้อง หลังจากสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่อินเตอร์เน็ต ในสื่อกระแสหลักจากชาติตะวันตก มักให้ข้อมูลที่มีการบิดเบือนความจริง ใส่ร้ายป้ายสีศาสนาอิสลาม และพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ

การจัดทำเว็บไซด์ www.muslim4peace.net เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต่อสมาชิก และผู้สนใจทั่วไป และยังเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกอีกทางหนึ่งด้วย โดยที่ผ่านมาได้มีพี่น้องติดต่อร้องเรียนมายังคณะทำงานด้านกฎหมายของกลุ่ม มุสลิมเพื่อสันติ หลายกรณีผ่านทางช่องทางนี้ การออกเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในภาคใต้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือแม้แต่พี่น้องในภาคเหนือเพื่อประสารความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคล และล่าสุดกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ ได้เน้นกิจกรรมในเชิงรุกมากขึ้น ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายของกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ถูกลิดรอนสิทธิ หรือถูกอธรรม ในสิทธิที่มีรองรับไว้ในกฎหมายของประเทศไทย โดยคณะทำงานชุดดังกล่าวได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก โดยพี่น้องจำนวนมากได้ให้ความไว้วางใจในการขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ขอความช่วยเหลือในทางคดีความ รวมถึงเรื่องการขอความช่วยเหลือในเรื่องของการถูกลิดรอนสิทธิในการปฏิบัติ ศาสนกิจในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะการคลุมฮิญาบของพี่น้องมุสลิมะห์ในสถานศึกษา ซึ่งกรณีที่พี่น้องขอความช่วยเหลือด้านต่างๆเข้ามานั้น ด้วยกับความยิ่งใหญ่ขององค์อัลลอฮฺซูบฮานะฮูวะตะอาลา เรื่องต่างๆ สามารถตกลงกันได้อย่างเรียบร้อย โดยไม่ต้องนำเรื่องผ่านเข้าสู่ขบวนการการพิจารณาทางศาลแต่อย่างใด โดยเฉพาะกรณีการขอคลุมฮิญาบขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลใน คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และนักศึกษาพยาบาลคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี และยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

นอกจากนี้กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติยังได้จัดสัมมนาเชิงรุกในหัวข้อ “ปัญหาการคลุมฮิญาบ ตามสิทธิในกฎหมายไทย” เพื่อ ให้ความรู้ในแง่มุมของกฎหมาย และวิธีปฎิบัติเพื่อถูกละเมิดสิทธิในการปฏิบัติตามหลักการศาสนา โดยเฉพาะการคลุมฮิญาบ โดยได้รับความสนใจจากพี่น้องมุสลิมะฮฺเกือบร้อยคนเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดการสัมมนาทางอินเตอร์เน็ต และทางวิทยุชุมชนต่างๆ อีกหลายสถานี โดยมีพี่น้องจำนวนมากติดตามรับชมการสัมมนาดังกล่าว

สถานะทางด้านการเงิน :

กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการเงิน ที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ โดยการอาศัยรายได้หลักจากการสนับสนุนของพี่น้องทั่วไป ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการศาสนาอิสลามอาทิเช่น การจัดงานวันญิฮาด และตั้งกล่องรับบริจาค หรือปูผ้าขอรับบริจาค จากพี่น้องทั่วไปที่มาร่วมงาน การจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมและการดำเนินงานของกลุ่ม เช่น เสื้อในหลายรูปแบบ สติกเกอร์ติดรถยนต์ รวมถึงหนังสือ และVCDสถานการณ์ นอกจากนี้กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติยังยินดีรับซะกาต จากพี่น้องทุกท่าน เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมที่อยู่ใน 8 จำพวกที่สามารถรับซะกาตได้อาทิการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่ได้รับ ความเป็นธรรมในด้านของคดีความตามกฎหมายภายใต้การดูแลจากฝ่ายวิชาการศาสนา อย่างใกล้ชิด

โดยพี่น้องสามารถร่วมบริจาคได้ที่ :

เลขที่บัญชี 089-1-08289-4
ธ.กสิกรไทย สาขารัชดาภิเษก ห้วยขวาง บัญชีกระแสรายวัน (แต่ถ้าโอน ATM ให้เลือก ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี เกรียงศักดิ์ มัสอูดี
*โทรแจ้งหลังการโอนที่ 083-033-5804 (ฮูเซ็น มัสอูดี)*

ติดต่อกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ :
เชคริฎอ อะหมัด สมะดี     ประธาน
อ บุคอรี อั้ลการีมี              เลขาธิการ
e-mail       ::   [email protected]
web site    ::   www.muslim4peace.net
Facebook ::   www.facebook.com/Muslim4Peace/

error: Content is protected !!