You are currently viewing เปิดตัวพรรค “เพื่อสันติ” อย่างเป็นทางการ

เปิดตัวพรรค “เพื่อสันติ” อย่างเป็นทางการ

  • Post author:
  • Post last modified:2 กุมภาพันธ์ 2015

นายปราโมทย์ สมะดี หัวหน้าพรรค นายฮานีฟ หยงสตาร์ เลขาธิการพรรค และ นายสันติ โสณะมิตต์ โฆษกพรรคเพื่อสันติ แถลงว่าเป็นเพราะบ้านเมืองมีปัญหาทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากกฎหมายที่ขาดความชัดเจน และการบังคับใช้ที่ไร้ประสิทธิภาพ แม้จะมีภาคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมแต่ก็ไม่ประสบความ สำเร็จเพราะภาครัฐไม่ให้ความร่วมมือ

นอกจากนี้ อีกเหตุผลหนึ่งที่ก่อตั้งพรรค เป็นเพราะเกิดความไม่เป็นธรรมกับชาวมุสลิม จึงจำเป็นต้องยกระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง จัดตั้งพรรคให้เป็นกระบอกเสียงของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเปิดรับคนทุกศาสนา และ ภารกิจสำคัญ คือ สร้างพรรคให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความมั่นคง มีคุณธรรม สร้างประโยชน์ให้ประเทศ สร้างบุคลากรทางการเมืองให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจริยธรรม เพิ่มความเข้มแข็งของสาขาพรรค ขยายฐานสมาชิก และจัดกิจกรรมทางการเมือง เพื่อสร้างสันติสุขในสังคมไทย จึงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรก ดังนั้นต้องมีคนสะอาด มีศีลธรรม และมีอุดมการณ์ เข้ามาลบล้างสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไป

“ศิลธรรมและจรรยาอิสลามทางการเมืองเป็นสิ่งที่เราจะต้องสนับสนุน และต้องใช้อิสลามในการบริหารแผ่นดิน ด้วยสันติ” ปราโมทย์ สมะดี หัวหน้าพรรคเพื่อสันติ

https://www.facebook.com/PHEUSANTI.PARTY

วีดีโอแนะนำพรรคเพื่อสันติ