You are currently viewing มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติประกาศให้พยาบาลสตรีมุสลิมคลุมฮิญาบไปทำงานตั้งแต่ 15 ก.ค. 2558 เป็นต้นไป

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติประกาศให้พยาบาลสตรีมุสลิมคลุมฮิญาบไปทำงานตั้งแต่ 15 ก.ค. 2558 เป็นต้นไป

ทนายฮานีฟ หยงสตาร์เลขาธิการมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ประกาศให้นักศึกษาพยาบาล และเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนที่ร้องเรียนมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ให้แต่งตัวคลุมฮิญาบ

ตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข 3 ฉบับเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 ได้ตั้งแต่ 15 ก.ค. 2558 เป็นต้นไป
ด้วยเหตุผลดังนี้
1.นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาไม่เคยปิดกั้นการคลุมฮิญาบ พร้อมจะแก้ไขปัญหาให้มุสลิมทั่วประเทศ
2.นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกมารับรองว่าเจ้าหน้าที่หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามคลุมผ้าคลุมศีรษะขณะปฏิบัติงานได้
3.ผอ.โรงพยาบาล หาดใหญ่และกระบี่ ออกมาว่ามิได้ห้ามคลุมฮิญาบในโรงพยาบาลแต่อย่างใด
ทั้งนี้หากพื้นที่ใดยังคงมีการกีดกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่แจ้งมาที่มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติได้ทันที จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ทนายฮานีฟ หยงสตาร์เลขาธิการมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
087-555-0828

#ขุนคมคำ