You are currently viewing มมส 3 จว. จะจัดอบรมนักกฎหมาย และมอบความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำเร็วๆนี้

มมส 3 จว. จะจัดอบรมนักกฎหมาย และมอบความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำเร็วๆนี้

ทีมงานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงานสามจังหวัดชายแดนใต้(มมส.3จ.) เร่งประชุมจัดอบรมนักกฎหมาย และมอบความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ ในเร็วๆนี้
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 (เวลา 13.00 น.) ทีมงานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงานสามจังหวัดชายแดนใต้ หรือ มมส.3จ. มีการประชุมวาระสำคัญเร่งให้ความรู้ จัดกิจกรรมอบรมนักกฎหมายในพื้นที่ เพื่อเจตนารมช่วยเหลือคนในพื้นที่เป็นไปตามครรลอง ให้ความเป็นธรรมตามแนวทางอิสลาม นอกจากนี้ทีมงาน มมส.3จ. ยังให้ความสำคัญกับผู้ต้องขังในเรือนจำสร้างความรู้ อบรมร่วมกันภายในเดือนพฤษภาคม 2559 นี้ เพื่อสร้างชีวิตของผู้ต้องขังให้ดีขึ้น สร้างกำลังใจ สิทธิที่ทุกคนควรได้รับ และเป้าหมายของชีวิตที่อยู่บนหลักสัจธรรมที่แท้จริงเป็นเช่นไร ทางทีมงานตั้งใจที่จะช่วยเหลือ ขับเคลื่อนสังคมให้มากที่สุด
ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ได้ขยายหลายสาขาเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ เพื่อตั้งใจช่วยเหลือพี่น้อง สร้างแหล่งคนดีมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ด้านสิทธิต่างๆ รวมถึงให้ความเป็นธรรม ด้านกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเท่าเทียบ ทีมงามตั้งใจสร้างความเข้าใจในบนฐานเหตุผลที่สอดคล้องกับศาสนาอิสลามให้มากที่สุด ทีมงานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงานสามจังหวัดชายแดนใต้ หรือ มมส.3จ. จึงขอเป็นกระบอกเสียง พลัง ช่วยเหลือคนในสังคม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตามวิถีชีวิต พหุวัฒนธรรมที่ค่อนข้างซับซ้อน
‪#‎หนุ่มภาคใต้‬