skip to Main Content

มมส สาขาภูเก็ต ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรมล่าม

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต ได้ส่งตัวแทน คือ อาจารย์ อับดุลลอฮฺ อับดุลล่าห์ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมล่ามเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์‬ ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายนนี้

จัดโดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

———————————-

กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต

Back To Top