skip to Main Content

ประมวลภาพ โครงการ มอบเนื้อกุรบานอัลฮุฎหิยะฮฺ ฮ.ฅ 1441

สุขสันต์วัน อีดิลอัฎฮา ฮิจเราะห์ 1441 (2563)  รายงานผล ประมวลภาพ กิจกรรมโครงการ มอบเนื้อกุรบานอัลฮุฎหิยะฮฺ ฮ.ฅ 1441 ของ  มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ทั่วประเทศ สำเร็จ ลุลวงไปด้วยความเรียบร้อย ทุกประการ ทั้งนี้ ขอพระองค์ทรงตอบรับการงานของพี่น้องทุกท่าน ที่ได้มอบหมายความไว้วางใจ ให้ทำอิบาดะห์อันประเสริฐนี้แทนมุสลิมไทยทั่วประเทศ และได้รับความสุขสันต์กันถ้วนหน้า ท้ายสุดนี้ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ จะสานต่อกิจกรรมนี้เรื่อยไปทุกปีๆ ต่อไป  อินชาลอฮ

… ญาซากุมมุลอฮูฆอยรอน

 

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

Back To Top