You are currently viewing ประณามกลุ่มหัวรุนแรงที่บ่อนทำลายสันติภาพของโลก

ประณามกลุ่มหัวรุนแรงที่บ่อนทำลายสันติภาพของโลก

  • Post author:
  • Post last modified:2 กุมภาพันธ์ 2015

แถลงการณ์ฉบับที่ /2555
เรื่อง ประณามกลุ่มหัวรุนแรงที่บ่อนทำลายสันติภาพของโลก

จากกรณีที่มีชาวยิวในสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับกลุ่มชาวคริสต์ที่มีอุดมการณ์หัวรุนแรงในการต่อต้านศาสนาอิสลาม ได้ลงทุกสร้างภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยความเท็จอันมีเนื้อหาดูหมิ่น ให้ร้ายป้ายสีต่อศาสนาอิสลาม และท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่ต้องการให้ผู้ชมที่ได้รับข้อมูลเท็จดังกล่าว มีความรู้สึกเกลียดชังต่อศาสนาอิสลาม และพี่น้องชาวมุสลิมที่มีอยู่มากกว่าพันล้านคนทั่วโลก

โดยการกระทำดังกล่าวของชาวยิวและชาวคริสต์ในสหรัฐอเมริกา ถือเป็นการกระทำที่บ่อนทำลายต่อสันติภาพ ความสงบสุขของสังคมโลก และความสมานฉันท์เกื้อกูลกันของกลุ่มชนต่างๆ ที่มีมาแต่เดิมในอดีตของโลกใบนี้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าการกระทำนี้ได้สร้างความเสียหายต่อสันติสุข ของโลกเป็นอย่างมาก

ดังนั้นมูลนิธมุสลิมเพื่อสันติจึงขอประณามการกระทำของกลุ่มชาวยิว และชาวคริสต์ในสหรัฐอเมริกาดังกล่าว และขอเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกา ดำเนินการเพื่อยุติการการบ่อนทำลายสันติสุขของโลกโดยกลุ่มชาวยิว และคริสต์ดังกล่าวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพราะการกระทำของกลุ่มนี้เข้าข่ายการก่อการร้าย ทำลายความสันติสุขของโลกด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการก่อการร้าย ในเมื่อสหรัฐอเมริกาประสงค์จะเป็นแกนนำในการต่อต้านการก่อการร้าย จึงสมควรที่จะต้องดำเนินการกับกลุ่มดังกล่าว เพื่อแสดงให้ชาวโลกผู้รักสันติสุขเห็นว่า สหรัฐอเมริกามิได้ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายของกลุ่มชาวยิว และคริสต์ในสหรัฐอเมริกากลุ่มนี้

 

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555