You are currently viewing ช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้าและยากไร้

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้าและยากไร้

  • Post author:
  • Post last modified:21 ธันวาคม 2016

กอ.รมน.จ.รน. ร่วมกับ มมส.รน. จัดประชุมโครงการช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้าที่ยากไร้
มติที่ประชุมได้ข้อสรุป จะนำครอบครัวเด็กกำพร้าทั้งหมดประมาณ 80 ครอบครัว เข้าร่วมอบรมโครงการทำปศุสัตว์
ที่จะจัดอบรมโดยกอ.รมน.จ. รน. ให้มีวิทยากรมาอบรมการทำปศุสัตว์เลี้ยงไก่(ไข่)หรือแพะ เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับครอบครัวเด็กกำพร้า
เมื่อเข้ารับฟังการอบรมจากวิทยกรเสร็จแล้ว จะมีการเปิดลงทะเบียนผู้สนใจประกอบอาชีพเลี้ยงไก่หรือแพะ ตามที่แต่ละคนสนใจและถนัด
จากนั้น จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันในแต่ละชุมชน เพื่อลงพื้นที่สำรวจครอบครัวที่ต้องการทำปศุสัตว์ในโครงการ เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการอนุมัติเป็นรายครอบครัว และดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการต่อไป
ขณะนี้ได้แจ้งไปยังกอ.รมน.จ.รน. แล้ว รอแจ้งวันเพื่อรับการอบรมและลงทะเบียนตามขั้นตอนต่อไป